Skip to content

II. Algemene Verkoopsvoorwaarden
Inhoudsopgave

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Ons aanbod en uw bestelling

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Artikel 4 – De prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6– Conformiteit en garantie

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan u (in je hoedanigheid van consument) en elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan u ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden.

De Algemene Voorwaarden worden aan u duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. info@vansteenberge.com

De Algemene Voorwaarden worden aan de u ter beschikking gesteld voordat je uw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.

Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Artikel 2 Ons Aanbod en uw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat we je verkopen. De beschrijving trachten we in elk geval voldoende gedetailleerd weer te geven om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, trachten wij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door u worden gebruikt).

Vansteenberge.com kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat je wenst af te zien van de verkoop, kan je gebruik maken van het herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra vansteenberge.com je bestelling bevestigt per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

Artikel 3 Herroepingsrecht
Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen binnen 14 kalenderdagen (de kosten voor de verzending hiervan betaal je zelf). Binnen de 30 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug. We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.
Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking indien je van plan bent de goederen eventueel terug te sturen. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Gezien de aard van de goederen mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat zijn en niet beschadigd zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn).

Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we je niet vergoeden. We raden je aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Artikel 4 De prijs
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien wij ook afhankelijk zijn van de externe transportfirma.

Artikel 5 Betaling
Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres info@vansteenberge.com

www.vansteenberge.com maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaalt, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op uw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Artikel 6 Conformiteit en Garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
In de mate dat je bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit binnen de 24u te melden aan vansteenberge.com per e-mail op info@vansteenberge.com zodoende dat vansteenberge.com zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.

Artikel 7 Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd na betaling op het door u bij je bestelling aangegeven adres. We doen onze uiterste best om alles wat voor 17u besteld wordt de volgende werkdag te leveren (in België). Wegens externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en onder meer afhankelijk of het product voorradig is, leveren wij je bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na je bestelling (en op voorwaarde dat de bestelling en de concrete gegevens correct en volledig zijn), tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Indien de levering niet binnen de termijn van maximaal 30 dagen kan gebeuren heeft u het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

De verzending van goederen en waardebonnen gebeurt steeds op risico van vansteenberge.com. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de jij beschikt als consument over eenzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure via het contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen. Daarnaast kan je ons bereiken op het volgende adres: Brouwerij Van Steenberge, Lindenlaan 25 9940 Ertvelde.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

III. Algemene bepalingen
1. Aanpassingen

Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent in België zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

3. Aanvaarding

Door de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaardt u alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met vansteenberge.com op volgend adres : Brouwerij Van Steenberge, Lindenlaan 25 9940 Ertvelde of via info@vansteenberge.com

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Kan ik mijn bestelling steeds terugsturen?

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@vansteenberge.com

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Brouwerij Van Steenberge, Lindenlaan 25 9940 Ertvelde, België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt vansteenberge.com binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Verbruiks producten

Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@vansteenberge.com en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Heeft u de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?