Privacy Policy van www.vansteenberge.com/
Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 11 december 2018
 
We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons hebt. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina zullen we u laten weten welke informatie we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren. Op deze manier begrijpt u precies hoe we werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Brouwerij Van Steenberge. U dient zich ervan bewust te zijn dat Brouwerij Van Steenberge niet verantwoordelijk is voor het Privacybeleid van andere sites en bronnen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Brouwerij Van Steenberge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
 

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

 

1.1. Brouwerij Van Steenberge respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. GDPR Wetgeving 2018

Brouwerij Van Steenberge streeft ernaar om in 2018 te evolueren naar een 100% conformiteit, conform de GDPR-wetgeving.

De GDPR-wetgeving - Algemene verordening gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevingskader met rechtstreekse gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit vervangt de Europese privacyrichtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor betrokkenen en verplichtingen voor verwerkers en controllers.

Dit privacybeleid is slechts een van de vele stappen die we hiervoor nemen. We zullen onze documentatie - met genomen stappen - graag tonen indien zo verzocht.

1.3 Policy overzicht

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN DE VOLGENDE DIENSTEN

ANALYTICS:
GOOGLE ANALYTICS

Persoonsgegevens: Cookies en gebruikersdata

DE GEBRUIKER CONTACTEREN:
CONTACTFORMULIER

Persoonsgegevens: Adres, stad, bedrijfsnaam, e-mailadres, voornaam en familienaam
 

2. Types verzamelde gegevens

Tussen de soorten persoonlijke gegevens die deze applicatie op zichzelf of via derden verzamelt, staan onder meer: cookies, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en stad.
Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer deze toepassing wordt gebruikt.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze toepassing gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het voor deze toepassing onmogelijk maken om zijn diensten te verstrekken. In gevallen waarin deze toepassing specifiek bepaalt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om deze gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies of van andere trackingtools - door deze applicatie of door de eigenaren van services van derden die door deze applicatie worden gebruikt - dient het doel van het leveren van de service die door de gebruiker is vereist, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in dit document en in het cookiebeleid, indien beschikbaar.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze applicatie en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

2.1 Manier en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde verantwoordelijke personen, die betrokken zijn bij de werking van deze Toepassing (administratie, verkoop, marketing, juridische, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derden), technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus. Indien nodig treden zij op als Data Processors of Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de eigenaar worden aangevraagd.

Juridische basis voor verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgeving mag de eigenaar persoonlijke gegevens verwerken tot de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (opt-in en opt-out), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende wettelijke grondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de Eigenaar;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Locatie 

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan het overdragen van gebruikersgegevens naar een ander land dan het eigen land plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens controleren.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de juridische basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen beveiligingsmaatregelen door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de eigenaar aan de hand van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, blijven behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang dit nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen van de Eigenaar binnen de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren telkens wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit wordt vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaarperiode is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Het doel van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: Analyse en Contact opnemen met de Gebruiker.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

ANALYTICS

Met de services in dit gedeelte kan de Eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.


GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)


Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.  Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze app bij te houden en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze te delen met andere Google-services.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Verwerkingspunt: Verenigde Staten.

DE GEBRUIKER CONTACTEREN

CONTACTFORMULIER (DEZE TOEPASSING)
Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deze toepassing om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven door de kop van het formulier. Verzamelde persoonlijke gegevens: adres, stad, bedrijfsnaam, e-mailadres, voornaam en achternaam.

2.2 De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens verwerkt door de Eigenaar.
Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk gewenst moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken als ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
 • Toegang tot hun Data. Gebruikers hebben het recht te weten te komen of de Eigenaar de Gegevens verwerkt, informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en vraag om rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of te corrigeren.
 • Het ontvangen van hun gegevens en deze laten overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om het zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking​

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die berust bij de eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen van de eigenaar, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen die verwerking door een reden te bieden die verband houdt met hun specifieke situatie. 
 
Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren of de eigenaar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerkt, kunnen gebruikers verwijzen naar de relevante secties van dit document.
 

Hoe deze rechten uit te oefenen​​

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.
Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

 

3. Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: wachtwoorden

 

 • Indien nodig geven we via de telefoon wachtwoorden van systemen aan externe partners door en nooit via e-mail
 • Bij het maken van nieuwe wachtwoorden zorgen we ervoor dat ze sterk genoeg zijn
 • Wanneer een medewerker ons bedrijf verlaat, zorgen we ervoor dat hij geen toegang meer heeft tot de verschillende systemen

 

4. Cookie Policy

 

De website https://www.vansteenberge.com wordt beheerd door “Van Steenberge Brouwerij nv”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 9940 Ertvelde, Lindenlaan 25.

Van Steenberge Brouwerij nv maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op de website te verbeteren. Alle gegevens die we halen uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.
 

Wat zijn cookies?


Een cookie is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u onze website wenst te raadplegen, raden wij u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gastcomputer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen.

Cookies die deze website gebruikt
 

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die de website verzamelt en welke informatie deze cookies opslaan:

 
COOKIE name Beschrijving
LARAVEL_SESSION Bevat alle data die tijdelijk gebruikt worden, tot de gebruiker de website verlaat.
_GA Google Analytics. Bewaart IP-adres en locatie van de gebruiker, hoe lang deze op de website blijft en welke pagina’s hij gebruikt. Deze data worden gebruikt voor het analyseren van de bezoekers van de website.
 

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren.

Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen, u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, opnieuw moet geven. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web.

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die je vindt, kunt verwijderen en toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

JURIDISCHE ACTIE

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de gerechtshovenaar of in de stadia die leiden tot mogelijke gerechtelijke stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde services. De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de eigenaar mogelijk op verzoek van de overheid persoonsgegevens moet bekendmaken.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS​

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verschaffen over bepaalde services of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

SYSTEEMLOGS EN ONDERHOUD​

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden, kunnen deze toepassing en eventuele services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) gebruik andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel.

INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS OPGENOMEN

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

HOE TRACK EN DO NOT TRACK & TRACE AANVRAGEN WORDEN BEHANDELD​

Deze applicatie ondersteunt Track en Do Not Track & Trace verzoeken.
Om te bepalen of een van de services van derden die worden gebruikt, voldoet aan de Track en Do Not Track & Trace verzoeken, lees dan hun privacybeleid.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door middel van kennisgeving aan zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en / of - voor zover technisch en juridisch mogelijk - een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via contactinformatie beschikbaar voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging bovenaan.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, moet de eigenaar waar nodig de nieuwe toestemming van de gebruiker verzamelen.

Definities en wettelijke referenties

PERSOONSGEGEVENS (OF GEGEVENS)​

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie komt; inclusief een persoonlijk identificatienummer; zorgt voor de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS​

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als reactie wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijddetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina in de toepassing is besteed) en de details over het pad gevolgd binnen de toepassing met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

GEBRUIKER

De persoon die deze applicatie gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

DATA ONDERWERP

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

DATA VERWERKER (OF DATA TOEZICHTHOUDER)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens namens de Controller verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

DATA CONTROLLER (OF EIGENAAR)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de beveiligingsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze applicatie. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

DEZE APPLICATIE

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

SERVICE

De service geboden door deze applicatie zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

EUROPESE UNIE (OF EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

COOKIES

Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. (Zie ook: gedeelte Cookies)

WETTELIJKE INFORMATIE​

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

 

5. In geval van een data breach

 • Als er sprake is van een data breach (situatie waarin persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Brouwerij Van Steenberge een beroep op Black and White Company met de rol van de controller die op zijn beurt een beroep doet op Combell - de processor.
 • Een data breach moet binnen 72 uur na ontdekking / sensatie (niet het voorval) aan de Privacycommissie worden doorgegeven. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell, die deze verantwoordelijkheid op zich neemt als een processor.

6. Contact en volledige Policy

EIGENAAR EN DATA CONTROLLER


Brouwerij Van Steenberge
Lindenlaan 25- B-9940 Ertvelde
Eigenaar contact email: info@vansteenberge.com

 

Ontvang onze nieuwsbrief: